Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Manilla Oy:n tietosuojaseloste

1. Soveltamislaajuus

Tässä selosteessa kerrotaan Manilla Oy:n markkinoinnin henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän asemassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018.

2. Manilla Oy rekisterinpitäjänä:

Manilla Oy
Y-tunnus: 2933137-2
Teollisuuskatu 5, 83500 Outokumpu
Puhelin: 013 562 555
Sähköposti: piippo@piippo.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Piippo Oyj
Petra Karvonen
Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään yrityksen markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä etämyyntiin, markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Manilla Oy:n verkkosivut ja verkkokauppa käyttävät evästeitä palveluiden toimittamiseksi, sivuston käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi sekä kävijäseurantaan.

4. Rekisterien tietosisältö

Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Osoite
 • Henkilön asema yrityksessä tai yhteisössä
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinoinnin ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot:
  esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit
 • IP-osoite
 • Evästeet

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Joissain tilanteissa evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää muihin henkilötietoihin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (www.piippo-shop.com) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Manilla Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Manilla Oy:n nettisivut keräävät tietoa asiakkaista sekä potentiaalisista asiakkaista erilaisten analytiikkatyökalujen avulla, joita tarjoavat mm. Google Analytics ja muut vastaavat analytiikkapalvelut. Käytämme seurantakoodeja ja mainosjärjestelmiä mainonnan kohdistamiseksi ja mittaamiseksi (Facebook). Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, voimassa – olevaan lainsäädäntöön perustuen.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osa – puolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällaisessa tapauksessa, tietojen siirrossa, noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Rekisterien suojaus

8.1 Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

8.2 Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

Käyttämättömät asiakastilit poistetaan viiden (5) vuoden kuluttua, jollei niille ole kirjauduttu tuona aikana.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Henkilöä informoidaan tietojen käsittelystä julkaisemalla tämä seloste yrityksen internet-sivuilla. Seloste on nähtävillä myös yrityksen toimipisteessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietojen tarkastus, päivitys tai tietojen käsittelyn rajoittaminen tapahtuvat ottamalla yhteys yritykseen yllä mainittuun yhteystietoon. Kaikkea henkilötietojen käsittelyä ei voi kieltää tai rajoittaa.

Manilla Oy säilyttää henkilötietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun kerättyjä henkilötietoja ei enää tarvita, ne tuhotaan tai poistetaan turvallisesti.

11. Manilla Oy tietojen käsittelijänä

Rekisterinpitäjänä Manilla Oy noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteita kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Manilla Oy:n rekisteritoimintojen ja henkilötietojen käsittelyn sekä suunnittelun ja käytännön toimenpiteiden jokaisessa vaiheessa lähtökohtana on, ettei rekisteröityjen yksityisyyttä tai heidän oikeuksiaan ja etujaan vaaranneta perusteettomasti.

Manilla Oy velvollinen rekisterinpitäjänä ilmoittamaan lainsäädännössä vaadittavalla tavalla viranomaisille ja/tai tietojen kohteelle rikkomuksesta tai henkilötietojen luvattomasta luovuttamisesta.

12. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Manilla Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä nettisivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli muutoksia tietosuojaselosteeseen tehdään, julkaistaan muutettu ilmoitus Manilla Oy:n nettisivuilla. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Jos tietosuojaselosteeseen kuitenkin tehdään merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytännöt muuttuvat olennaisesti, asiasta ilmoitetaan muulla tavoin ennen muutosten voimaantuloa.

Tämä tietosuojailmoitus on viimeksi päivitetty 8.5.2019.

13. Yhteydenotot

Tietosuojasuojaselostetta koskevat kommentit ja kysymykset voi lähettää kohdassa 2 ilmoitettuihin yhteystietoihin joko sähköpostilla tai kirjeellä. Viitteenä pyydetään käyttämään sanaa ’Tietosuoja’. Tietosuoja-aiheiset pyynnöt käsitellään luottamuksellisesti.

Asiakaspalvelu ark 8-16
013 562 555
piippo@piippo.fi